Topp friidrott

Intregretetspolicy

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina

personuppgifter

IFK Helsingborg, Org.nr. 843000–2132, Planteringsvägen 141B, 252 32 Helsingborg

(nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av

personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med

"Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund".

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för

olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande

föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera

med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt

hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och

tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om

tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid

licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle

kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till

tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland

annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som

sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen

Föreningsadministration

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Licenshantering

Ansökan om bidrag

Sammanställning av statistik och uppföljning

Utbildningar arrangerade av föreningen

Kontakt med medlem

IFK HELSINGBORG INTEGRITETSPOLICY.DOCX Sida 2 av 3

Besök på vår hemsida

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Tillträdesförbud (om tillämpligt)

Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter

kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med

tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara

aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av

personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen Avtal

Föreningsadministration Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet Avtal

Licenshantering Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal

Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad

utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen Intresseavvägning

Besök på vår hemsida Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala

medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

Tillträdesförbud Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättsligförpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med

behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med

behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

IFK HELSINGBORG INTEGRITETSPOLICY.DOCX Sida 3 av 3

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina

personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en

kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare

kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa

kostnader. Du kan begära ett registerutdrag i IdrottOnline och MyClub.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan begära

dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline och MyClub.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga

eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de

blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar

samtycket

Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att

uppgifterna behandlas

Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för

myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns

berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

Om personuppgifterna har behandlats olagligt

Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet

skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande,

profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och

rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller

invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av

personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter

återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina

rättigheter kontaktar du styrelsen.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub