Topp friidrott

Värdegrund

IFK Helsingborg 2017-04-23 rev. 2017-09-28

Vision

Verksamhetsidé

Klubben grundades 1896. Föreningens fyruddiga stjärna står för: Ihärdighet, Färdighet, Kraft och Kamratskap.

Enligt de stadgar som IFK Helsingborg har fastslagit så är föreningens ändamål och verksamhetside att:

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

 Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll.

 Alla som vill, oavsett ras religion, ålder, kön nationalitet, fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

 Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar.

 Den som deltar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin verksamhet.

 Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Värdegrund

IFK Helsingborg bygger sina värderingar med utgångspunkt ifrån Riksidrottsförbundets värderingar som finns dokumenterade i "Idrotten vill":

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för verksamheten. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping, mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. Samt att verka för en sund ekonomi.

Mer information om Idrotten vill: http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/barn-och-ungdom/idrotten_vill_09_kort_webbvers_singlep.pdf

Om länken inte fungerar, gå in på www.rf.se.

IFK Helsingborgs värdegrund beskrivs utifrån "Idrotten vill". Se punktlista på nästa sida till denna sida finns i vissa fall policy kopplade.

För oss i IFK Helsingborg innebär det att:

 I IFK Helsinborg ska vi ha roligt tillsammans och accepterar ingen mobbing eller trakasserier.

 I IFK Helsingborg respekterar vi varandra (ledare, aktiva, föräldrar och anställda).

 I IFK Helsingborg stöttar vi och hjälper varandra.

 I IFK Helsingborg ska vi vara öppna/mottagliga och lyhörda i samtal och ge tid till det.

 I IFK Helsingborg ska vi alla vara goda representanter för IFK i alla sammanhang.

 I IFK Helsingborg accepterar vi ingen diskriminering, alla är lika mycket värda oavsett kön, prestation eller etnisk bakgrund.

 I IFK Helsingborg råder nolltolerans mot alkohol, doping och droger (se policy).

 I IFK Helsingborg arbetar vi för en sund och stabil ekonomisk bas med långsiktig ekonomisk uthållighet.

 I IFK Helsingborg är våra ledare välutbildade och motiverade ledare och utgör ett gott föredöme för våra medlemmar och aktiva.

 I IFK Helsingborg arbetar vi för jämställdhet bland ledare och aktiva.

 I IFK Helsingborg har vi ett sunt förhållningssätt till mat och prestation.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub