Topp friidrott

Handlingsplan mot mobbing

IFK Helsingborg Friidrott

Handlingsplan mot mobbning, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

2017-04-22 rev 2017-09-28

Innehåll

Syfte med handlingsplanen ................................................................................................................3

Föreningen mål...................................................................................................................................3

Mål för ledare: ................................................................................................................................3

Mål för barn och ungdomar:...........................................................................................................3

Mål för föräldrar: ............................................................................................................................3

Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan ......................................................................3

Förklaring av definitioner ...................................................................................................................3

Aktiviteter för föreningens förbyggande arbete ................................................................................4

Ledare: ............................................................................................................................................4

Föräldrar: ........................................................................................................................................4

Barn och ungdomar: .......................................................................................................................4

Så här agerar vi i IFK Helsingborg om någon beter sig illa..................................................................5

Ledare .................................................................................................................................................5

Förälder...........................................................................................................................................6

Aktiv/Barn/Ungdom........................................................................................................................6

Oro för att ett barn far illa ..................................................................................................................7

Vem i föreningen kontaktar jag om jag oroar mig för/fått vetskap om ett barns situation?:........7

Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten.....................................................................................7

Vem i föreningen kontaktar polisen om det är misstanke om brott? (Exempelvis vid misstanke

om sexuella trakasserier)................................................................................................................7

Vem i föreningen informerar barnet/ungdomen? .........................................................................7

Vem informerar föräldrarna när så är lämpligt? (se vägledningen "ta oron på allvar") ................7

Vid behov, vem informerar berörda/drabbade övriga barn och ungdomar? ................................7

Vilket stöd finns i kommunen:........................................................................................................7

Så här förankrar och informerar vi om handlingsplanen och håller den levande..............................8

Styrelsen .........................................................................................................................................8

Alla tränare .....................................................................................................................................8

Föräldrar/anhöriga..........................................................................................................................8

Syfte med handlingsplanen

Syftet med detta dokument är för föreningen att ha ett underlag som ska stötta

föreningens arbete med dessa frågor om någon incident skulle inträffa. Inget i denna

skrivelse ersätter på något vis konventioner, föreskrifter eller svenska lagar som

föreningen är skyldiga att förhålla sig till.

Föreningen mål

Mål för ledare:

Alla barn och ungdomsledare ska känna till denna handlingsplan väl och agera i enighet

med den när/om incident uppstår.

Styrelsen för IFK Helsingborg ansvarar för att denna handlingsplan gås igenom i sin

helhet vid minst en ledarträff per år. Nytillkomna ledare skall beredas möjlighet till att

få en genomgång av den så snart möjlighet ges.

Mål för barn och ungdomar:

Aktiva behöver inte känna till denna handlingsplan. Dock skall ledare uppmuntra

barnen till att acceptera varandras olikheter och alla barns lika värde. När de aktiva blir

något äldre och är delaktiga i mer strukturerad träningsverksamhet informeras vid

minst ett tillfälle varje år där barnet/ungdomen ges möjlighet att under ordande

förhållanden/under möte diskutera dessa frågor.

Mål för föräldrar:

Föräldrar behöver känna till att handlingsplanen finns då dess konsekvenser direkt

eller indirekt kan påverka deras eget barn. Föräldrar till aktiva skall få kännedom om

handlingsplanen i första hand via föräldramöte, men den skall även finnas tillgänglig på

hemsidan. Föräldrarna för de barn som enligt ovan tränar ges en snabb genomgång av

handlingsplanen vid föräldramöten årligen. Samtliga föräldrar som önskar fördjupa sig i

handlingsplanen eller har synpunkter kring dess innehåll skall vända sig till aktuell

ledare eller styrelsen.

Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan

 • Föreningens verksamhets idé
 • Barnkonventionen
 • Rädda barnens folder "Ta oron på alvar "

 • Förklaring av definitioner

 • Mobbad är en person som upprepade gånger och under viss tid blir utsatt för negativa
 • handlingar från en eller flera personer.

 • Kränkande behandling är när en person upplever sig kränkt vid enstaka tillfällen.
 • Detta kan förekomma öppet som t.ex. glåpord eller dolt som t.ex. blickar och miner.

 • Diskriminering är när en person behandlas sämre än någon annan på grund av t.ex.
 • kön, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, inkomst, utseende, sexuell läggning

  och religiös eller politisk åsikt. Underförstått betyder det att det är något negativt för

  den utsatte.

  Aktiviteter för föreningens förbyggande arbete

  Ledare:

  Alla barn och tränare ska efter genomförd information av styrelsen utsedd ansvarig

  känna till denna handlingsplan väl och agera i enighet med den när/om incident

  uppstår.

  Styrelsen för friidrottssektionen ansvarar för att denna handlingsplan gås igenom i sin

  helhet vid minst en ledarträff per år. Nytillkomna ledare skall beredas möjlighet till att

  få en genomgång av den.

  Föräldrar:

  Föräldrar behöver känna till att handlingsplanen finns då dess konsekvenser direkt

  eller indirekt kan påverka deras eget barn. Föräldrar till aktiva skall få kännedom om

  handlingsplanen. Föräldrar ges en snabb genomgång av handlingsplanen vid

  föräldramöten årligen.

  Samtliga föräldrar eller anhöriga som önskar fördjupa sig i handlingsplanen eller har

  synpunkter kring dess innehåll skall vända sig till aktuell ledare eller styrlesen. Detta

  gäller även övriga medlemar.

  Barn och ungdomar:

  Ledare skall uppmuntra barnen till att acceptera varandras olikheter och alla barns lika

  värde. När barnen blir något äldre, och är delaktiga i mer strukturerad

  träningsverksamhet anordnas minst ett tillfälle per år där barnet/ungdomen ges

  möjlighet att under ordande förhållanden/under möte diskutera dessa frågor.

  Så här agerar vi i IFK Helsingborg om någon beter sig illa

  Allmänt

  - Markera till tränaren/ föräldern/barnet att det är ett oacceptabelt beteende.

  -Diskutera med Idrottsutskottet eller någon tränar kollega.

  -Informera och anmäl till styrelsen.

  -Kontakta Svenska Friidrottsförbundet.

  -Du gör en polisanmälan eller uppmana den drabbade att göra det.

  Tänk på att vara diskret.

  Misstänkt brott skall polisanmälas.

  Under respektive rubrik nedan finns handlingsplan för hur vi skall agera beroende på vem som beter

  sig illa.

  Ledare

  Beteendet uppmärksammas

 • I samråd med annan ledare/vuxen skall den som uppmärksammat
 • meddela styrelsen.

  beteendet

  bearbetas

 • Styrelse tar upp händelsen med den aktuelle ledaren.
 • Beteendet

  varnas

 • Med hänvisning till policy och detta dokument ska ledare beroende på
 • allvaret i incidenten upplysas/ utbildas

  Beteendet får

  konsekvens

 • Beroende på incident kan ledaren få andra uppgifter eller helt stängas
 • av. Vid allvarliga incidenter sägs även medlemskap i föreningen upp.

  Förälder

  Aktiv/Barn/Ungdom

  Beteendet

  uppmärksammas

 • Annan vuxen som uppmärksammat beteendet skall själv eller i samråd meddela
 • ledare.

  beteendet

  bearbetas

 • Ledare tar upp händelsen med den som utsätter och den utsatte.
 • Beteendet varnas

 • Med hänvisning till policy och detta dokument ska förälder beroende på allvaret
 • i incidenten upplysas/utbildas.

  Beteendet får

  konsekvens

 • Beroende på incident kan förälder få speciella regler eller helt stängas av. Vid
 • allvarliga incidenter sägs även eventuellt medlemskap i föreningen upp.

  Beteendet

  uppmärksammas

 • Ledare eller annan vuxen ska utan dröjsmål agera.
 • beteendet

  bearbetas

 • Ledare tar upp händelsen med den som utsätter
 • och den utsatte.

  Beteendet

  varnas

 • Förälder/anhörig informeras genom samtal för att
 • undvika missförstånd

  Beteendet får

  konsekvens

 • En incident kan innebära omedelbara konsekvenser
 • såsom tillfälliga avstängningar från träning.

  Oro för att ett barn far illa

  Vem i föreningen kontaktar jag om jag oroar mig för/fått vetskap om ett barns situation?:

  Förälder hör av sig till idrottsledare som i sin tur hör av sig till kontaktansvarig i

  friidrottsstyrelsen

  Telefonnummer: Enligt varje träningsgrupps kontaktlista

  Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten

  Ledaren och kontaktansvarig i styrelse i samråd.

  Telenummer till socialtjänsten: 060 -12 61 82 (Jouren)

  Vem i föreningen kontaktar polisen om det är misstanke om brott? (Exempelvis vid

  misstanke om sexuella trakasserier).

  Den som uppmärksammat och misstänker brott gör det i samråd med ledare och

  ansvarig i styrelsen

  Telefonnummer till polisen: 11414 alternativt vid pågående brott 112

  Vem i föreningen informerar barnet/ungdomen?

  Lämpligast ledare (med hänsyn till relation, erfarenhet och händelse)

  Vem informerar föräldrarna när så är lämpligt? (se vägledningen "ta oron på allvar")

  Lämpligast ledare i samråd med styrelse

  Vid behov, vem informerar berörda/drabbade övriga barn och ungdomar?

  Lämpligast ledare (med hänsyn till relation, erfarenhet och händelse)

  Vilket stöd finns i kommunen:

  Det finns Barn och ungdomsstöd hos Helsingborgstad 042-10 64 56

  Vilka stöd finns i Skåneidrotten?

  Det finns ett barnidrottsombud, Martin Edbladh, 010-476 57 49

  Så här förankrar och informerar vi om handlingsplanen och håller den

  levande.

  Styrelsen

  Görs av: Vice Ordförande föredrar och styrelsen beslutar

  När: Styrelsemöte 2017 maj, därefter genomgång årligen med ny styrelse.

  Alla tränare

  Görs av: Vice Ordförande

  När: Ledautbildning 2017-04-22 och tränarmöte i juni, därefter årligen inför

  sommarsäsongen.

  Föräldrar/anhöriga

  Görs av: Utbildade tränare vid nästakommande föräldramöte och därefter årligen.

  När: Varje grupps föräldramöte inför varje sommarsäsong

  Nyheter via RSS
  Levererat av MyClub